Endret: 26 okt 2020     Opprettet: 3 sep 2020

Styremøter

Informasjon fra styremøter

Følgende ble behandlet på styremøtet 13. oktober 2020:

1. Borettslagets økonomi og budsjett 2021

 • Innhentet dokumnenter fra forretningsfører
 • Borettslaget ligger an til noe underskudd i år, og en negativ fri egenkapital (bankinnskudd). Budsjett for kommende år (2021) planlegges iht. dette. 
 • Leder og nestleder deltar i budsjettmøte med forretningsfører

2. Hafslund og måleavlesing pr leilighet

 • Styret vedtar at vi engasjerer Obos Prosjekt for å følge opp henvendelsen fra Hafslund om å installere måleenheter til alle boenhetene.

3. Lading for EL-biler i U1 og U2

 • Styret vedtok å tilrettelegge for EL-bli-lading og nye ladere i U2 før årsskiftet og i U1 i nyåret (2021)
 • Det vil  søkes om støtte til dette arbeidet fra Oslo kommune. 

4. Status oppfølgingssaker fra forrige møte - og nye siden sist

 • Ny oversikt for dyrehold utarbeider etter motatte skjema.
 • Dørlistene holdes oppdatert
 • Rørspyling på nyåret skal undersøkes, da flere rør i borettslaget er meldes tett.

Dato for neste styremøte er 10. november 2020. 

 • Beboere kan melde saker og henvende seg til styret via e-post: styret@mollehjulet.no 
  eller styrets postkasse (postkassen er i oppgangen til Smeltedigelen 2. Alle nøkler som er på systemet til Møllehjulet borettslag åpner alle inngangsdører i borettslaget).

   

Følgende ble behandlet på styremøtet 15. september 2020:

1. Gjennomgang referat fra forrige styremøtet

 • Styret tok gjennomgangen av referatet og oppfølgingssakene til etterretning
  • Det er lagt ut skjema for dyrehold (alle) og postkasseskilt (aktuelle) i postkassene. 
  • Sikkerhet og Design kontaktes for et prisoverslag på evt. nytt nøkkelssystem -vil evt. være en årsmøtesak
  • Grunnet smittevern blir det ikke beboermøte denne høsten. Vi kommuniserer gjennom hjemmesiden
  • Styret kontakter firma vedr. årlig avtale om ettersyn brannvarslingsanlegg

2.Økonomi i borettslaget

 • Det ble foretatt kort gjennomgang av borettslagets økonomi grunnet flere større utgifter.
  • Økonomirapport pr. 31.08 er tatt til etterretning.

3. Status Drift - Møllehjulet

 • Årlig kontroll av brannvarslingsanlegget undersøkes.
 • Innhenting prisoverslag knytte til evt. nytt nøkkelsystem på fellesdører.
 • Informasjon om radiatorer blir lagt ut på hjemmesiden- Hvorfor tar det tid før disse blir varme i overgangsfasen sommer/høst?
 • Navnelistene ved dørklokkene følges opp.
 • Det utarbeides oppdatert liste for dyrehold. 

4.Kommunikasjon med beboerne i Møllehjulet

 • Tema om hvordan styret best mulig kan kommunisere med beboerne ble drøftet.
  • Vi vil i fremtiden trolig satse på en kombinasjon av "Her bor vi" - med mer formell informasjon til beboerne og egen hjemmeside.
  • Dette tas opp på nytt neste møte.

5. Eventuelt

 • Møteplan ut året:
  • Fast møteplass (fyrrommet) er ikke ledig onsdager. Møtene flyttes derfor til tirsdager.
  • styret følger opp overfor de andre borettslagene om hvordan situasjonen med fellestiltak og opprettelse av driftsselskapet "Kværnerbyen A/S" som skal drifte når OBOS trekker seg ut etter endt byggeperiode.
 • Dato for neste styremøte er 13. oktober 2020. 
 • Beboere kan melde saker og henvende seg til styret via e-post: styret@mollehjulet.no 
  eller styrets postkasse (postkassen er i oppgangen til Smeltedigelen 2. Alle nøkler som er på systemet til Møllehjulet borettslag åpner alle inngangsdører i borettslaget).

   

Følgende ble behandlet på styremøtet 19. august 2020:

1. Styrets oppgaver og arbeidsdeling

 • Styret har vedtatt fordeling av arbeidsoppgaver.

2. Oppfølgingssaker - pågående; status etter sommeren, herav:

 • Garasjeportene: Har vært mye reparasjoner på disse i det siste. All elektronikk byttet på nedre plan, ser ut til å fungere. Undersøke rutiner for bestilling av nye garasjeåpnere.
 • Avtale om årlig kontroll av brannvarslere
 • Renhold: jevnlig kontakt og oppfølging 
 • Skade i betongdekket Turbinveien 3: Det jobbes oppfølging av entrepenøren som skal reparere det sprukne betongelementet/gulvet i 8 etg (Turbinveien 3). Dette har pågått siden det ble meldt inn første gang men her er det treighet fra de som har ansvaret for reperasjon.
 • Løpende kontakt med vaktmester for oppfølging av ting/vedlikholdbehov som meldes til styret.
 • Innhold i naboklager og status for oppfølging.
 • Dør til bakgård: beboere ønsker at døra inn til bakgården fra turbinveien 3 (2.etg) skal stå åpent. Vaktmester kontaktes slik at smekklåsen kobles ut.
 • Plantekasser: Grunnet liten interesse for eventuelle plantekasser på terassen i Turbinveien 3, iverksettes ikke tiltaket i år. Dette tas opp igjen til våren.
 • Redegjørelse for hvordan Møllehjulet borettslag samarbeider med resten av Kværnerbyen. Dette følges opp neste styremøte.

3. Beboermøte, høstdugnad og mulig ekstraordinært årsmøte

 • Det ordinære årsmøtet 2020 ble gjennomført digitalt. Det er lovlig satt og gjennomført. Dette betyr at styremedlemmer som ble valgt, er valgt for den valgperioden som sto for den enkelte i sakspapirene.
  Det ble samtidig valgt tre varamedlemmer, der èn i etterkant har trukket seg.
 • Alle varamedlemmer innkalles til alle styremøter, og har møterett.
 • Hvis korona-situasjonen tillater det og store nok lokaler er tilgjengelige, er det ønskelig å avholde et beboermøte i løpet av høsten. 
 • Hjemmesiden, www.mollehjulet.no, brukes til å orientere beboere om aktuelle saker.

4. Møteplan høsten 2020

 • Det vil bli avholdt styremøte en gang i måneden utover høsten. Dato for neste styremøte er 16.09.2020.
 • Beboere melder saker og henvender seg til styret via e-post: styret@mollehjulet.no 
  eller styrets postkasse (postkassen er i oppgangen til Smeltedigelen 2. Alle nøkler som er på systemet til Møllehjulet borettslag åpner alle inngangsdører i borettslaget).